349833671 1424891035010464 1972262975360824057 n
วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 นายพิเชษฐ สุพิกุลพงศ์ ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนงานนโยบายกรมปศุสัตว์(DLD-C) จังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 5/2566 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผน DLD-C จังหวัดพิจิตร จากนั้น เป็นประธานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติราชการและติดตามความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร

 

   ภาพข่าวกิจกรรย้อนหลัง