356397679 581967094122737 8692232292605819306 n
          27 มิถุนายน 2566 นายพิเชษฐ สุพิกุลพงศ์ ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนงานนโยบายกรมปศุสัตว์(DLD-C) จังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 6/2566 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผน DLD-C จังหวัดพิจิตร จากนั้น เป็นประธานการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2566 ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติราชการและติดตามความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร

 

    ภาพข่าวกิจกรรย้อนหลัง