361613047 597199355932844 8481550893628804754 n
    วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 นายพิเชษฐ สุพิกุลพงศ์ ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนงานนโยบายกรมปศุสัตว์(DLD-C) จังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 7/2566 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผน DLD-C จังหวัดพิจิตร จากนั้น เป็นประธานการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติราชการและติดตามความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร

 

    ภาพข่าวกิจกรรย้อนหลัง