391629598 641583704827742 5307608671374754154 n     
            วันที่ 17 ตุลาคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองพิจิตร ด่านกักกันสัตว์พิจิตร และ กอ.รมน.พจ. ดำเนินการตรวจสอบห้องเย็นภายในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อแก้ไขปัญหาการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรที่ผิดกฎหมาย โดยกำหนดนโยบายและมาตรการในการแก้ไขปัญหาป้องกันและปราบปรามการนำเข้าและส่งออก โดยทำการตรวจที่ CP. Fresh Mart. และ. เบทาโกร. สาขาพิจิตร
ผู้รายงาน : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองพิจิตร
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร

 ภาพข่าวกิจกรรย้อนหลัง