391641614 642146691438110 5772630370664107643 n
                   วันที่ 18 ตุลาคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร โดยนายพิเชษฐ สุพิกุลพงศ์ ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ร่วมกับ รอง กอ.รมน.พจ. ประมงจังหวัดพิจิตร ด่านกักกันสัตว์พิจิตร และปศุสัตว์อำเภอเมืองพิจิตร ดำเนินการตรวจสอบห้องเย็นภายในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อแก้ไขปัญหาการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรที่ผิดกฎหมาย โดยกำหนดนโยบายและมาตรการในการแก้ไขปัญหาป้องกันและปราบปรามการนำเข้าและส่งออก โดยทำการตรวจที่ ร้านหมูดี 100 สาขาเมืองพิจิตร
ผู้รายงาน : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

 

ภาพข่าวกิจกรรย้อนหลัง