391640315 642685258050920 7681246589876156599 n
                วันที่ 18 ตุลาคม 2566 นายบุญเหลือ บารมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ร่วมกับเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร กอ.รมน.จังหวัดพิจิตร ประมงจังหวัดพิจิตร ด่านกักกันสัตว์พิจิตร ปลัดอำเภอเมืองพิจิตรและปศุสัตว์อำเภอเมืองพิจิตร ดำเนินการตรวจสอบห้องเย็นภายในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อแก้ไขปัญหาการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรที่ผิดกฎหมาย โดยกำหนดนโยบายและมาตรการในการแก้ไขปัญหาป้องกันและปราบปรามการนำเข้าและส่งออก โดยทำการตรวจที่สถานที่ทั้งหมดไม่พบการกระทำความผิด ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 โดยการสุ่มตรวจห้องเย็นนั้น นอกจากจะเป็นการเข้มงวดตามนโยบายการแก้ไขปัญหาป้องกันและปราบปรามการนำเข้าและส่งออกเเล้ว ยังเป็นการสร้างความมันใจให้เเก่ผู้บริโภค ว่าจะได้รับความปลอดภัยจากสินค้าทางการเกษตรที่ถูกจำหน่าย จากห้องเย็นเเละสถานที่เก็บซาก อีกทั้งยังเป็นการตรวจติด สอบถาม ปัญหา เเละอุปสรรคของผู้ประกอบการห้องเย็นในการขอใบอนุญาต ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผู้รายงาน : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

ภาพข่าวกิจกรรย้อนหลัง