S 8650768
                          วันที่ วันที่ 20 ตุลาคม 2566 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตรร่วมกับปศุสัตว์เขต 6 ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร กอ.รมน.จังหวัดพิจิตร ประมงจังหวัดพิจิตร ด่านกักกันสัตว์พิจิตร ปลัดอำเภอเมืองบางมูลนาก ทับคล้อ วังทรายพูน สภ. บางมูลนาก วังทรายพูน ทับคล้อและปศุสัตว์อำเภอบางมูลนาก ทับคล้อ วังทรายพูนดำเนินการตรวจสอบห้องเย็นภายในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อแก้ไขปัญหาการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรที่ผิดกฎหมาย โดยกำหนดนโยบายและมาตรการในการแก้ไขปัญหาป้องกันและปราบปรามการนำเข้าและส่งออก โดยทำการตรวจที่
- บริษัท ไทยฟู้ดส์ เฟรซมาร์เก็ต จำกัด สาขาบางมูลนาก ชนิดสินค้าทางการเกษตรที่ตรวจพบ ได้เเก่ เนื้อสุกร จำนวน 1,800 กิโลกรัม เนื้อไก่ จำนวน 2,100 กิโลกรัม เเละอาหารทะเล จำนวน 42 กิโลกรัม
- บริษัท ไทยฟู้ดส์ เฟรซมาร์เก็ต จำกัด สาขาทับคล้อ ชนิดสินค้าทางการเกษตรที่ตรวจพบ ได้เเก่ เนื้อสุกร จำนวน 2000 กิโลกรัม เนื้อไก่ จำนวน 500 กิโลกรัม เนื้อเป็ด จำนวน 300 กิโลกรัม เนื้อโค จำนวน 200 กิโลกรัม เเละอาหารทะเล จำนวน 200 กิโลกรัม
- ร้านเก่ง ไก่ สด ชนิดสินค้าทางการเกษตรที่ตรวจพบ ได้เเก่ เนื้อสุกร จำนวน 120 กิโลกรัม เนื้อไก่จำนวน 100 กิโลกรัม และอาหารทะเลจำนวน 10 กิโลกรัม
สถานที่ทั้งหมดไม่พบการกระทำความผิด ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 โดยการสุ่มตรวจห้องเย็นนั้น นอกจากจะเป็นการเข้มงวดตามนโยบายการแก้ไขปัญหาป้องกันและปราบปรามการนำเข้าและส่งออกเเล้ว ยังเป็นการสร้างความมันใจให้เเก่ผู้บริโภค ว่าจะได้รับความปลอดภัยจากสินค้าทางการเกษตรที่ถูกจำหน่าย จากห้องเย็นเเละสถานที่เก็บซาก อีกทั้งยังเป็นการตรวจติด สอบถาม ปัญหา เเละอุปสรรคของผู้ประกอบการห้องเย็นในการขอใบอนุญาต ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผู้รายงาน : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

ภาพข่าวกิจกรรย้อนหลัง