สารบัญ

ตัวชี้วัด DLD-C  รอบ 1/2567

       แผนงานตัวชี้วัด DLD-C ปี 2567

            แผนงานที่ประสบความสำเร็จ จำนวน 3 แผนงาน ดังนี้

 

           -แผนงานเฝ้าระวังและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายด้านปศุสัตว์

           -แผนงาน อปท.เข้าร่วมกิจกรรมผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว

           -แผนงาน บูรณาการร่วมกับ อปท.ในการสนับสนุนค่าขนส่งเสบียงอาหารสัตว์


ข้อมูลการประชุมคณะทำงาน DLD-C พิจิตร

-ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 1-2567 (29 มกราคม 2567 13.30 น. เป็นต้นไป)  

-ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 11-2566 (27 พฤศจิกายน 2566 13.30 น. เป็นต้นไป)  

 -ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 10-2566 (30 ตุลาคม 2566 13.30 น. เป็นต้นไป)  


dldc-code.jpg QR-Code Web DLD-C จังหวัดพิจิตร

 ลงชื่อเข้าประชุม(สำหรับเข้าประชุมออนไลน์)