ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0212/ว 936 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2567 นำเรียนสรุปการประชุมหารือร่วมฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ ภายใต้คณะกรรมการการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรที่ได้รับการพักชำระหนี้เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ)เป็นประธานการประชุม ร่วมกับผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ และที่ประชุมฯ มีมติให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายหน่วยงานในระดับพื้นที่จังหวัดร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกปฏิบัติพัฒนาอาชีพและสนับสนุนปัจจัยการผลิตตามความเหมาะสม

            กรมปศุสัตว์ จึงขอให้หน่วยงานของท่านร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพลูกค้าพักชำระหนี้ ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดดังเมนูอาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพฟื้นฟูรายได้ให้แก่เกษตรกร

https://drive.google.com/drive/folders/1JZfUgn6AKy_IZvPG7KGzVTw8WUSciN5o