1.แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ปี 2565 รอบที่ 1
-แผนการพัฒนารายบุคคล  

-ผลการพัฒนาบุคลากร


2.หลักฐานการวางแผน
-คำสั่งแต่งตั้งคณทำงานดำเนินการพัฒนาบุคลากร ปี 2565
-แผนงานโครงการ

-ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาบุคลากร
3.หลักฐานขั้นตอนการดำเนินการ
-แจ้งโครงการ
-เว็บไซต์ HRD e-Learning สำนักงาน ก.พ.

3.หลักฐานขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรู้
-ใบประกาศผู้ผ่านการฝึกอบรม

-ติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

-แบบติดตามการไปใช้ประโยชน์หลังการผ่านการพัฒนา 1 เดือน

-ผลการนำไปใช้ประโยชน์ 
4.หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

-โครงการพัฒนาที่ดีและโดดเด่นของหน่วยงาน : Best Practice ด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ Communities of Practices = CoPs

-ข้อมูลนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ภาพการการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)

 

 -ประเมินผลการพัฒนาตนเองและผู้บังคับบัญชา

-สรุปตัวชี้วัดพัฒนาบุคลากรรอบ 2/2565