วิสัยทัศน์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร
เป็นองค์กรนำด้านการจัดการพัฒนาปศุสัตว์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลในพื้นที่ภาคเหนือ

พันธกิจ 

1.เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ แบบมีส่วนร่วม มีเครือข่าย และกระจายอำนาจ
2.พัฒนาการผลิตสินค้าปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ให้ปลอดภัย มีมาตรฐาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมพัฒนาด้านการตลาดสินค้าปศุสัตว์ที่มีคุณภาพ
3.ถ่ายทอดเทคโนโลยี และส่งเสริมพัฒนาการปศุสัตว์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.วิจัยและพัฒนาปศุสัตว์ให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการในระดับพื้นที่
5.กำกับ ดูแล และอำนวยความสะดวกให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. การบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร และเครือข่ายปศุสัตว์ให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2. เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน ควบคุม กำจัด โรคระบาดสัตว์และ โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน
3. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตปศุสัตว์ สินค้าปศุสัตว์ การตลาดปศุสัตว์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน
4. ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
5. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปศุสัตว์

ค่านิยมองค์กร 

“ใจสู้ รู้หน้าที่ ยินดีบริการ ประสานสามัคคี”

วัฒนธรรมองค์กร (5 ส)

“สมรรถนะ สร้างสรรค์ สำเร็จ สัตย์ซื่อ สามัคคี”