คู่มือสำหรับประชาชน

พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก  2558

 

ฉบับที่

คู่มือ

1

การขอใบอนุญาตให้นำสัตว์หรือซากสัตว์ไปยังท้องที่ต่างจังหวัด หรือ การขอใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในเขตปลอดโรคระบาด (ร.4)(อำเภอ)

2

การขอใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายใน เข้าใน หรือออกนอกเขตโรคระบาด เขตสงสัยว่ามีโรคระบาด หรือเขตโรคระบาดชั่วคราว (ร.3)(อำเภอ)

3

การขอใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในหรือผ่านเขตปลอดโรคระบาด หรือการขอใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ระหว่างเขตปลอดโรคระบาด (ร.4)(อำเภอ)

4

การขอใบอนุญาตให้ทำการค้าสัตว์หรือซากสัตว์ (ร.10)

5

การขอใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์(ฆจส.2)

6

การขอยกเลิกกิจการสถานพยาบาลสัตว์

7

การขอหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนสถานสงเคราะห์สัตว์

8

การขอหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์

9

การขอใบอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

10

การขอใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

11

การขอใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

12

การขอหนังสืออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์

13

การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งและดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์(ส่วนภูมิภาค)

14

การขอใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์(ส่วนภูมิภาค)

15

การขอใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์(ส่วนภูมิภาค)

 

 

ดาว์นโหลดคู่มือประชาชน  (อยู่ระหว่างการอนุมัติ กพร.)

ขั้นตอนการขอรับบริการข้อมูลข่าวสารบริการประชาชน