การผลิตเนื้อกระบือคุณภาพเพื่อทางเลือกของเกษตรกรไทย

กระบือเป็นสัตว์ที่มีศักยภาพสูงในการให้เนื้อที่ดีเมื่อนำมาเลี้ยงภายใต้ด้านการจัดการด้านอาหารที่ดี เนื่องจากกระบือเป็นสัตว์

ที่มีเนื้อมาก กล้ามเนื้อแข็งแรง มีความสามารถในการใช้อาหารหยาบคุณภาพต่ำได้ดีกว่าโค

รายละเอียดเพิ่มเติม..