ชื่อเรื่อง : การเลี้ยงโคนม
ปีที่จัดพิมพ์ : 2550
พิมพ์ครั้งที่ : 4
ISBN : 974-682-180-6
ชื่อผู้แต่ง : สินชัย เรืองไพบูลย์;สาธิต อยู่ยืน;สหชัย ชัยชูลี
หน่วยงานจัดพิมพ์ : กรมปศุสัตว์ สำนักพัฒนาการปศุสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์