ชื่อเรื่อง : คู่มือการเลี้ยงไก่พื้นเมือง
ปีที่จัดพิมพ์ : 2549
พิมพ์ครั้งที่ : 5
ISBN : 974-760-873-1
ชื่อผู้แต่ง : ศิริพันธ์ โมราถบ;สุนีย์ ตรีมณี;บุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต;สวัสดิ์ ธรรมบุตร;อัมพร ธรรมบุตร
หน่วยงานจัดพิมพ์ : กรมปศุสัตว์ สำนักพัฒนาการปศุสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์