ช่องyoutube

ช่องyoutube (14)

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ที่อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

                      นายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร นายอดุลย์ ศรีบุรี หัวหน้าด่านกักกันสัตว์พิจิตร และทีมงานสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ร่วมดำเนินการฉีดวัคซีน โรคลัมปี สกิน ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2564 ให้แก่เกษตรกร จำนวน 75 ราย โคเนื้อ 692 ตัว และ โคนม 8 ตัว

                      วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. นายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร,นายอดุลย์ ศรีบุรี หน.ด่านกักกันสัตว์พิจิตร, นายวรชน ซ่อนกลิ่น รก.ผอ.ศูนย์ฯอาหารสัตว์พิจิตร,นายปราโมทย์ ค่ายชัยภูมิ หน.กลุ่มฯสุขภาพสัตว์,ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอพร้อมทั้งเจ้าหน้าฯ ลงพื้นที่สร้างการรับรู้สภาวะโรคลัมปี สกินและเข้ารับฟังปัญหาความเดือดร้อนเกษตรกรผู้เลี้ยงโค จำนวน 15 ราย

                      วันที่ 18 มิถุนายน 2564 นายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร และ นายบำรุง วรรณฤกษ์งาม ปลัดอำเภออาวุโส แทน นายอำเภอบางมูลนาก นางลัดดาวรรณ์ กลิ่นทอง รักษาการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกรด ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคลัมปี สกิน (LSD)ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกรด อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

                      วันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร และ สุวิทย์ชาติ นวมเพ็ชร นายอำเภอวชิรบารมี นายสถิต เมืองนก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัว ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคลัมปี สกิน (LSD) ณ บ้านทับเกวียนทอง หมู่ 13 ตำบลบึงบัว อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

                      วันที่ 10 มิถุนายน 2564 นายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์ปราโมทย์ ค่ายชัยภูมิ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ พร้อมปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคลัมปี สกิน ณ ศาลาพอเพียง ม.9 บ้านในห้วย ตำบลท้ายน้ำ อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 

                        นายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ขอเชิญชาวจังหวัดพิจิตร ดื่มนมเนื่องในวันที่ 1 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันดื่มนมโลก

                        สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร หัวหน้าด่านกักกันสัตว์จังหวัดพิจิตร กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอโพทะเล ส.สไก่ นายสุรชาติ ศรีบุศกร ลงพื้นที่มาให้กำลังใจเกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อในเขตพื้นที่ อ.โพทะเล จ.พิจิตร ที่เกิดโรคอุบัติใหม่ลัมปี สกิน เพื่อนำไปเสนอในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในครั้งต่อไป

                        นายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร หัวหน้าด่านกักกันสัตว์พิจิตร หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอตะพานหินและโพทะเล ดำเนินการ ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันโรคลัมปี สกิน อำเภอเมืองพิจิตร และอำเภอโพทะเล เพื่อป้องกันโรคลำปีสกิน ที่แพร่ระบาดในประเทศไทย และสร้างการรับรู้ป้องกันในแก่เกษตรกร

                        นายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร หัวหน้าด่านกักกันสัตว์พิจิตร พร้อมเจ้าหน้าที่ของสำนักปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ภายใน และบริเวณสำนักงานเพื่อฆ่าเชื้อโรคโควิด 19