Administrator

Administrator

          
วันที่ 15 กันยายน 2564 นายเทวัญ รัตนะ ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยนายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร และหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอตะพานหินและปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ มอบหญ้าแห้งพระราชทานและถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ประสบปัญหาอุทกภัยและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเกษตรกรในพื้นที่ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
          
วันที่ 31 สิงหาคม 2564 นายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัตปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  โดยออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัด ทำหมันสุขและแมว ณ องค์การบริหารส่วนเตำบลห้วยพุก อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร
วันศุกร์, 27 สิงหาคม 2564 07:30

การประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2564

          วันที่ 27 สิงหาคม 2564 นายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการจัดประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2564 มีผู้เข้าร่วมได้แก่ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร ปศุสัตว์อำเภอ, ข้าราชการเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามแผนงานโครงการ ปีงบประมาณ 2564 และติดตาม ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร
          26 สิงหาคม 2564 นายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร พร้อม น.สพ.ปราโมทย์ ค่ายชัยภูมิ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์และเจ้าหน้าฯ ออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตร์จารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี โดยออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ณ วัดท่าฬ่อ อ.เมือง จ.พิจิตร
          25 สิงหาคม 2564 นายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร พร้อมเจ้าหน้าฯ ออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตร์จารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี โดยออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ณเทศบาลตำบลท่าฬ่อ อ.เมือง จ.พิจิตร
          25 สิงหาคม 2564 นายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนายอดุลย์ ศรีบุรี หัวหน้าด่านกักกันสัตว์พิจิตร นายวัชรินทร์ เสือครุฑ ปศุสัตว์อำเภอทับคล้อ สพ.ญ.จุฑารัตน์ น้อยพินิจ หัวกลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์พื้นที่ตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาต 2/2564 อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร จำนวน 2 แห่ง พร้อมทั้งฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค
          25 สิงหาคม 2564 นายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยนายอดุลย์ ศรีบุรี หัวหน้าด่านกักกันสัตว์พิจิตร นายรัฐพงษ์ ธรรมใจ ปศุสัตว์อำเภอตะพานหิน รักษาการปสุสัตว์อำเภอบางมูลนาก สพ.ญ.จุฑารัตน์ น้อยพินิจ หัวกลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์พื้นที่ตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาต 2/2564 อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 
          24 สิงหาคม 2564 นายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยนายอดุลย์ ศรีบุรี หัวหน้าด่านกักกันสัตว์พิจิตร นายรัฐพงษ์ ธรรมใจ ปศุสัตว์อำเภอตะพานหิน สพ.ญ.จุฑารัตน์ น้อยพินิจ หัวกลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์พื้นที่ตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาต 2/2564 อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร จำนวน 7 แห่ง
          19 สิงหาคม 2564 นายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร นายอดุลย์ ศรีบุรี หัวหน้าด่านกักกันสัตว์พิจิตร พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจติดตามและสร้างการรับรู้ โดย ตัวแทนศรีสุดาฟาร์มเข้ารับฟังข้อเสนอแนะการดำเนินกิจการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเคลื่อนย้ายสุกรตามที่กรมปศุสัตว์กำหนดรวมถึงเล้าขายกลาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมโรคระบาดในสุกร พร้อมทั้งดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคคอกกลาง 135/1 ม.4 อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
          วันที่ 18 สิงหาคม 2564  นายสัตวแพทย์เทวัญ รัตนะ ปศุสัตว์เขต 6 ผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ และคณะสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ตรวจราชการฯ ครั้งที่ 2/2564 โดยนายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต ปศุสัตว์จังหวัดพิตร พร้อมทั้งหัวหน้าฯกลุ่ม / ฝ่ายและปศุสัตว์อำเภอ เข้าร่วมการตรวจราชการ Online ผ่านระบบ ZOOM ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร