โครงการสร้างการรับรู้ฯ ปี 2567

โครงการสร้างการรับรู้ฯ ปี 2566

โครงการสร้างการรับรู้ฯ ปี 2565

โครงการสร้างการรับรู้ฯ ปี 2564

 

อินโฟกราฟฟิกโรคลัมปี สกิน

อินโฟกราฟฟิกสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร

ภาพอินโฟกราฟฟิกกรมปศุสัตว์