infographic baner

โครงการสร้างการรับรู้ฯ ปี 2564

 

อินโฟกราฟฟิกโรคลัมปี สกิน

อินโฟกราฟฟิกสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร

ภาพอินโฟกราฟฟิกกรมปศุสัตว์