channel esevice

งานบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Service) ของกรมปศุสัตว์

(ก) ระบบบริการด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์

ระบบบริการด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์

การดำเนินการ : กองควบคุมอาหารและยาสัตว์
การบริหารระบบ : กองควบคุมอาหารและยาสัตว์
แนะนำการใช้งานระบบ คลิกอ่านรายละเอียด

(ข) ระบบบริการด้านสถานพยาบาลสัตว์

ระบบบริการด้านสถานพยาบาลสัตว์

การดำเนินการ : กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ
การบริหารระบบ : สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
แนะนำการใช้งานระบบ คลิกอ่านรายละเอียด

(ค) ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement)

ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

การดำเนินการ : กองสารวัตรและกักกัน
การบริหารระบบ : กองสารวัตรและกักกัน
แนะนำการใช้งานระบบ คลิกอ่านรายละเอียด

(ง) ระบบบริการขอใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์

ระบบบริการขอใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์"

การดำเนินการ : สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
การบริหารระบบ : สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
แนะนำการใช้งานระบบ คลิกอ่านรายละเอียด

(จ) ระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ (DLD e-Regist)

ระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

การดำเนินการ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แนะนำการใช้งานระบบ คลิกอ่านรายละเอียด

(ฉ) ระบบปศุสัตว์ไทย 4.0 (DLD 4.0)

ระบบปศุสัตว์ไทย 4.0 (DLD 4.0) forweb

การดำเนินการ : หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์
การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แนะนำการใช้งานระบบ คลิกอ่านรายละเอียด