การประชุมคณะขับเคลื่อนงานด้านนโยบายกรมปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร (DLD-C) ครั้งที่ 1/2566
 
       วันที่ 31 มกราคม 2566 นายไกรแก้ว คำดี นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร เป็นประธาน คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านนโยบายกรมปศุสัตว์ จังหวัดพิจิตร พร้อมคณะทำงาน ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและชีวภาพพิษณุโลก, ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร, หัวหน้าด่านกักกันสัตว์พิจิตร, ปศุสัตว์อำเภอ, หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่มฝ่ายบริหาร เข้าร่วมการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อนงานด้านนโยบายกรมปศุสัตว์ และพิจารณาแผนงาน พร้อมทั้งกำหนดเป้าการดำเนินงานที่สอดคล้องกับงานด้านนโยบายของกรมปศุสัตว์ DLD-C จังหวัดพิจิตร ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร