สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดงเจริญ


 โย1

นายกมล  สุรารักษ์

ปศุสัตว์อำ้ภอดงเจริญ

ไฝ1

นางสาวกาญจนา สุขวิเศษ

เจ้าพนักงานสัตวบาล

 

อำนาจหน้าที่

ที่ตั้ง