สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองพิจิตร


 อภิรัฐ

นายอภิรัฐ ควรพันธ์

ปศุสัตว์อำเภอเมืองพิจิตร

ปวิชญา

นางสาวปวิชญา ทานะมัย

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

       วีระชัย        ต้อม        นอม      กฤษณะ

  นายวีระชัย ศรีนิ่ม

  เจ้าพนักงานสัตวบาล

        นายวงศกร อ่อนใจ

       เจ้าพนักงานสัตวบาล

        นางนันรนี อินทรทัศน์

       เจ้าพนักงานสัตวบาล

    นายกฤษณะ ปัณราช

  พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

 

 

 อำนาจหน้าที่

ที่ตั้ง