สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองพิจิตร


 เมืองพิจิตร

 อำนาจหน้าที่


ที่ตั้ง