สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทับคล้อ


 หมอไก่1

นายวัชรินทร์  เสือครุฑ

ปศุสัตว์อำเภอทับคล้อ

 แอร์                       โต้ง

   นายณัฐวุฒิ มีศิล

จ้าพนักงานสัตวบาล

 

                  นางสาวสุรินทร์ เพ็ญมาศ

                     เจ้าพนักงานสัตวบาล

 

 อำนาจหน้าที่

ที่ตั้ง