สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามง่าม


 หมอฑูรย์

นายไพฑูรย์  ราโช

ปศุสัตว์อำเภอสามง่าม

          หนิง1           11

      นางสาววรรณกนก  ปั้นพูล

        เจ้าพนักงานสัตวบาล

 

           นายณัฐพล  ตั้งใจ

         เจ้าพนักงานสัตวบาล

 

 

อำนาจหน้าที่

ที่ตั้ง