1.แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ปี 2563 รอบที่ 1
-แผนและผลการพัฒนารายบุคคล  

-ส่งแผนการพัฒนาบุคลากรใน google form
-รายงานสรุปผลการพัฒนาบุคลากรตามแบบฟอร์ม 
-โครงการพัฒนาที่ดีและโดดเด่นของหน่วยงาน : Best Practice ด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ Communities of Practices = CoPs


2.หลักฐานการวางแผน
-คำสั่งแต่งตั้งคณทำงานดำเนินการพัฒนาบุคลากร ปี 2563
-แผนงาน
-โครงการ

-แจ้งการพัฒนาบุคลากรบนเว็บไซต์ของสำนักงาน


3.หลักฐานขั้นตอนการดำเนินการ
-แจ้งโครงการ
-เว็บไซต์ HRD e-Learning สำนักงาน ก.พ.
-แบบฟอร์มเก็บข้อมูล และสรุปผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์รายหน่วยงาน


3.หลักฐานขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรู้
-ใบประกาศผู้ผ่านการฝึกอบรม (ข้าราชการ) (พนักงาน)

-การประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน


4.หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
-แผนปฏิบัติ, การวัดผลพร้อมสรุปบทเรียนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Cop กลุ่ม 1 ข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษและอาวุโส หลักสูตร M02 : การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ (ข้อมูลนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้)
-แผนปฏิบัติ, การวัดผลพร้อมสรุปบทเรียนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Cop กลุ่ม 2 ข้าราชการ ระดับชำนาญการ,ชำนาญงาน, ปฏิบัติการและะปฏิบัติงานหลักสูตร E04 : ความฉลาดทางอารมณ์ (ข้อมูลนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้)
-แผนปฏิบัติ, การวัดผลพร้อมสรุปบทเรียนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Cop กลุ่ม 3 พนักงานราชการทุกตำแหน่ง หลักสูตร M07 : กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหา (ข้อมูลนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้)
-แผนปฏิบัติ, การวัดผลพร้อมสรุปบทเรียนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Cop กลุ่ม 4 ข้าราชการและพนักงานราชการทุกตำแหน่ง หลักสูตร PC15 : การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ (ข้อมูลนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้)


ภาพการการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)

 

-สรุปผลคะแนนการนำไปใช้ประโยชน์

-สรุปการดำเนินโครงการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย e-Learning รอบ 1/2563

-โครงการพัฒนาที่ดีและโดดเด่นของหน่วยงาน : Best Practice ด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ Communities of Practices = CoPs
-แจ้งสถานะการอัพโหลดเอกสารและแบบฟอร์ม