1.แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ปี 2563 รอบที่ 2
-แผนและผลการพัฒนารายบุคคล  

-ส่งแผนการพัฒนาบุคลากรใน google form
-รายงานสรุปผลการพัฒนาบุคลากรตามแบบฟอร์ม 
-โครงการพัฒนาที่ดีและโดดเด่นของหน่วยงาน : Best Practice ด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ Communities of Practices = CoPs


2.หลักฐานการวางแผน
-คำสั่งแต่งตั้งคณทำงานดำเนินการพัฒนาบุคลากร ปี 2563
-แผนงาน
-โครงการ

-ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาบุคลากร ในวันประชุมประจำเดือน มิุนายน 2563


3.หลักฐานขั้นตอนการดำเนินการ
-แจ้งโครงการ
-เว็บไซต์ HRD e-Learning สำนักงาน ก.พ.
-แบบฟอร์มเก็บข้อมูล และสรุปผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์รายหน่วยงาน


3.หลักฐานขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรู้
-ใบประกาศผู้ผ่านการฝึกอบรม (ข้าราชการ) (พนักงาน)

-การประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน


4.หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
-แผนปฏิบัติ, การวัดผลพร้อมสรุปบทเรียนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Cop กลุ่ม 1 ข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษและอาวุโส หลักสูตร E01 : ทักษะการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา (ข้อมูลนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้)
-แผนปฏิบัติ, การวัดผลพร้อมสรุปบทเรียนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Cop กลุ่ม 2 ข้าราชการ ระดับชำนาญการ,ชำนาญงาน, ปฏิบัติการและะปฏิบัติงานหลักสูตร E05 : การสร้างแรงจูงใจ ใฝ่สัมฤทธิ์ในการทำงาน (ข้อมูลนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้)
-แผนปฏิบัติ, การวัดผลพร้อมสรุปบทเรียนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Cop กลุ่ม 3 พนักงานราชการทุกตำแหน่ง หลักสูตร E02 : ทัศนคติที่ดีต่อการทำงานภาครัฐ (ข้อมูลนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้)
-แผนปฏิบัติ, การวัดผลพร้อมสรุปบทเรียนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Cop กลุ่ม 4 ข้าราชการและพนักงานราชการทุกตำแหน่ง หลักสูตร M20 : การปรับปรุงการทำงาน (ข้อมูลนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้)

ภาพการการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)

 

 -สรุปผลคะแนนการนำไปใช้ประโยชน์

-สรุปการดำเนินโครงการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย e-Learning รอบ 2/2563

-โครงการพัฒนาที่ดีและโดดเด่นของหน่วยงาน : Best Practice ด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ Communities of Practices = CoPs
-แจ้งสถานะการอัพโหลดเอกสารและแบบฟอร์ม