1.แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ปี 2564 รอบที่ 1
-แผนการพัฒนารายบุคคล  

-ผลการพัฒนาบุคลากร


2.หลักฐานการวางแผน
-คำสั่งแต่งตั้งคณทำงานดำเนินการพัฒนาบุคลากร ปี 2564
-แผนงาน
-โครงการ

-ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาบุคลากร ในวันประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2563


3.หลักฐานขั้นตอนการดำเนินการ
-แจ้งโครงการ
-เว็บไซต์ HRD e-Learning สำนักงาน ก.พ.
-แบบฟอร์มเก็บข้อมูล และสรุปผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์รายหน่วยงาน


3.หลักฐานขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรู้
-ใบประกาศผู้ผ่านการฝึกอบรม

-แบบฟอร์มการประเมินผลการฝึกอบรม

-การประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน


4.หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
-แผนปฏิบัติ, การวัดผลพร้อมสรุปบทเรียนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Cop กลุ่ม 1 ข้าราชการทุกระดับ (ข้อมูลนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้)
-แผนปฏิบัติ, การวัดผลพร้อมสรุปบทเรียนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Cop กลุ่ม 2 พนักงานราชการทุกตำแหน่ง (ข้อมูลนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้)
-แผนปฏิบัติ, การวัดผลพร้อมสรุปบทเรียนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Cop กลุ่ม 3 ผู้ผ่านหลักสูตรทั้งสองหลักสูตรแล้ว (ข้อมูลนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้)


ภาพการการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)

 

 -สรุปผลคะแนนการนำไปใช้ประโยชน์

-โครงการพัฒนาที่ดีและโดดเด่นของหน่วยงาน : Best Practice ด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ Communities of Practices = CoPs

สรุปตัวชี้วัดพัฒนาบุคลากรรอบ 1/2564