1.แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ปี 2564 รอบที่ 2
-แผนการพัฒนารายบุคคล  

-ผลการพัฒนาบุคลากร

-แจ้งแผน/ผล บน Google form


2.หลักฐานการวางแผน
-คำสั่งแต่งตั้งคณทำงานดำเนินการพัฒนาบุคลากร ปี 2564
-แผนงาน
-โครงการ

-ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาบุคลากร 


3.หลักฐานขั้นตอนการดำเนินการ
-แจ้งโครงการ
-เว็บไซต์ HRD e-Learning สำนักงาน ก.พ.
-แบบฟอร์มเก็บข้อมูล และสรุปผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์รายหน่วยงาน


3.หลักฐานขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรู้
-ใบประกาศผู้ผ่านการฝึกอบรม

-แบบฟอร์มการประเมินผลการฝึกอบรม

-แบบการประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

 


4.หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
   -การประเมินผลการฝึกอบรม

   -การประเมินติดตามการนำไปใช้ประโยชน์


ภาพการการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)

 โครงการพัฒนาที่ดีและโดดเด่นของหน่วยงาน : Best Practice ด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ Communities of Practices = CoP

 

 

สรุปตัวชี้วัดพัฒนาบุคลากรรอบ 2/2564