การพัฒนาบุคลากร 2/2566

1.แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ปี 2566 รอบที่ 2
-แผนการพัฒนารายบุคคล  

-ผลการพัฒนาบุคลากร

-แจ้งแผน/ผล บน Google form


2.หลักฐานการวางแผน
-คำสั่งแต่งตั้งคณทำงานดำเนินการพัฒนาบุคลากร ปี 2566
-แผนงานโครงการ

-ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาบุคลากร
3.หลักฐานขั้นตอนการดำเนินการ
-แจ้งโครงการ
-เว็บไซต์ HRD e-Learning สำนักงาน ก.พ.

3.หลักฐานขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรู้
-ใบประกาศผู้ผ่านการฝึกอบรม

survey

-ผลติดตามการไปใช้ประโยชน์หลังการผ่านการพัฒนา 1 เดือน

4.หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

-โครงการพัฒนาที่ดีและโดดเด่นของหน่วยงาน : Best Practice ด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ Communities of Practices = CoPs

-ข้อมูลนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้

  • ภาพการการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)

-ประเมินผลการเรียนรู้ จาก QR-Code 

chart

 -สรุปประเมินผลการเรียนรู้ รอบ 2/2566

-สรุปตัวชี้วัดพัฒนาบุคลากร รอบ 2/2566