แบบฟอร์ IDP ประจำปีงบประมาณ 2567

การพัฒนาบุคลากร 1/2567

1.แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบ 1/2567 

-แจ้งแผน/ผล บน Google form
2.หลักฐานการวางแผน

  • ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาบุคลากร

3.หลักฐานขั้นตอนการดำเนินการ

    • แจ้งโครงการ
    • เว็บไซต์ HRD e-Learning สำนักงาน ก.พ.
    • หลักฐานขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรู้
  • ใบประกาศผู้ผ่านการฝึกอบรม

survey

-ผลติดตามการไปใช้ประโยชน์หลังการผ่านการพัฒนา 1 เดือน

4.หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

-โครงการพัฒนาที่ดีและโดดเด่นของหน่วยงาน : Best Practice ด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ Communities of Practices = CoPs

-ข้อมูลนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้

  • ภาพการการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)

-ประเมินผลการเรียนรู้ จาก QR-Code 

chart

สรุปประเมินผลการเรียนรู้ รอบ 1/2567

สรุปตัวชี้วัดพัฒนาบุคลากร รอบ 1/2567