Administrator

Administrator

วันจันทร์, 02 สิงหาคม 2564 01:15

การจัดประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2564

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 นายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการจัดประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2564 มีผู้เข้าร่วมได้แก่ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์พิจิตร, ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร, ปศุสัตว์อำเภอ, ข้าราชการเข้าร่วมประชุม 

วันนี้ 27 กรกฎาคม 2564 นายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ณ บริเวณแหล่งน้ำสามบึงบาตร หมู่ที่ 3 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ พิจิตร ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพิจิตร อำเภอตะพานหิน และองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธี

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร นายอดุลย์ ศรีบุรี หัวหน้าด่านกักกันสัตว์พิจิตร น.สพ.ปราโมทย์ ค่ายชัยภูมิ หน.กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ นายรัฐพงษ์ ธรรมใจ ปศุสัตว์อำเภอตะพานหิน, ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร, นายอดุลย์ ศรีบุรี หัวหน้าด่านกักกันสัตว์พิจิตร น.สพ.ปราโมทย์ ค่ายชัยภูมิ หน.กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ 

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ที่อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

                      นายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร นายอดุลย์ ศรีบุรี หัวหน้าด่านกักกันสัตว์พิจิตร และทีมงานสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ร่วมดำเนินการฉีดวัคซีน โรคลัมปี สกิน ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2564 ให้แก่เกษตรกร จำนวน 75 ราย โคเนื้อ 692 ตัว และ โคนม 8 ตัว

                      วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. นายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร,นายอดุลย์ ศรีบุรี หน.ด่านกักกันสัตว์พิจิตร, นายวรชน ซ่อนกลิ่น รก.ผอ.ศูนย์ฯอาหารสัตว์พิจิตร,นายปราโมทย์ ค่ายชัยภูมิ หน.กลุ่มฯสุขภาพสัตว์,ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอพร้อมทั้งเจ้าหน้าฯ ลงพื้นที่สร้างการรับรู้สภาวะโรคลัมปี สกินและเข้ารับฟังปัญหาความเดือดร้อนเกษตรกรผู้เลี้ยงโค จำนวน 15 ราย

                      วันที่ 18 มิถุนายน 2564 นายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร และ นายบำรุง วรรณฤกษ์งาม ปลัดอำเภออาวุโส แทน นายอำเภอบางมูลนาก นางลัดดาวรรณ์ กลิ่นทอง รักษาการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกรด ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคลัมปี สกิน (LSD)ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกรด อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

                      วันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร และ สุวิทย์ชาติ นวมเพ็ชร นายอำเภอวชิรบารมี นายสถิต เมืองนก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัว ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคลัมปี สกิน (LSD) ณ บ้านทับเกวียนทอง หมู่ 13 ตำบลบึงบัว อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

                      วันที่ 10 มิถุนายน 2564 นายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์ปราโมทย์ ค่ายชัยภูมิ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ พร้อมปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคลัมปี สกิน ณ ศาลาพอเพียง ม.9 บ้านในห้วย ตำบลท้ายน้ำ อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร