kaikew

นายไกรแก้ว คำดี
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร

แจ้งเวียนข่าวสาร

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการประเมินสมรรถนะที่ 1 ความรู้ (โดยวิธีสอบข้อเขียน) 

1.พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล (สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์  จำนวน  1 อัตรา) 

2.พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล <เพศชาย> (สำนักเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน  1 อัตรา) 

3.พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน  1  อัตรา  

7 12 2565 14 43 38

 • แผนงานงบประมาณ ปี 2566
 • เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย

       - สื่อประชาสัมพันธ์โปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Poster) เรื่องธงชาติไทย 1
       - สื่อประชาสัมพันธ์โปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Poster) เรื่องธงชาติไทย 2
       - สื่อประชาสัมพันธ์โปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Poster) เรื่องธงชาติไทย 3

"ครอบครัวปศุสัตว์ ยินดีรับใช้ เต็มใจบริการ"

 

 • ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ที่ประสบอุทกภัย อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
  ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ที่ประสบอุทกภัย อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

        วันที่ 25 ตุลาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอตะพานหิน ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ขอรับสนับสนุนหญ้าฟ่อน (หญ้าแพงโกล่าแห้ง) จำนวน 200 ฟ่อน จากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่อำเภอตะพานหิน ที่ประสบปัญหาอุทกภัยจากพายุ ทำให้แปลงหญ้าเสียหาย อาหารไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงสัตว์ จำนวน 8 ราย

   
  in ภาพกิจกรรม Read 51 times Read more...
 • ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ที่ประสบอุทกภัย อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
  ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ที่ประสบอุทกภัย อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

        วันที่ 21 ตุลาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางมูลนาก ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ขอรับสนับสนุนหญ้าฟ่อน (หญ้าแพงโกล่าแห้ง) จำนวน 475 ฟ่อน จากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่อำเภอบางมูลนาก ที่ประสบปัญหาอุทกภัยจากพายุ ทำให้แปลงหญ้าเสียหาย อาหารไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงสัตว์ จำนวน 19 ราย โดยได้รับการสนับสนุนค่าขนย้ายจากสหกรณ์การเกษตรบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

   
  in ภาพกิจกรรม Read 43 times Read more...
 • มอบพืชอาหารสัตว์พระราชทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดพิจิตร
  มอบพืชอาหารสัตว์พระราชทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดพิจิตร

     วันที่ 4 ตุลาคม 2565 นายเทวัญ รัตนะ ปศุสัตว์เขต 6 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร, ด่านกักกันสัตว์พิจิตร, ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร, ปลัดอาวุโสอำเภอโพทะเล, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ อำเภอโพทะเล และคณะข้าราชการ-พนักงานในพื้นที่ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ร่วมกับส่วนกลางกรมปศุสัตว์ ร่วมพิธีปล่อยรถขบวนหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย โดย ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานนำทัพปล่อยขบวนรถหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน ถุงยังชีพ ยาและเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ พร้อมหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อนำไปช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยพร้อมกันทั่วประเทศ ผ่านระบบ  ถ่ายทอดทางไกล ผ่านโปรแกรม zoom สำหรับจังหวัดพิจิตร ได้มอบหญ้าฟ่อนพระราชทาน และถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม  จำนวน 17 ราย ในพื้นที่ตำบลท้ายน้ำ อำเภอโพทะเล  จังหวัดพิจิตร ณ อาคารพอเพียงบ้านในห้วย หมู่ 9 ตำบลท้ายน้ำ  อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

   
  in ภาพกิจกรรม Read 71 times Read more...
 • โครงการ วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ. 2565
  โครงการ วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ. 2565
     วันที่ 6 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลหนองพยอมร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอตะพานหิน และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร จัดโครงการ“วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ.2565 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ เทศบาลตำบลหนองพะยอม ต.หนองพะยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร โดยนายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังพิจิตร เป็นประธานพิธีเปิดงาน เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนได้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า โดยกิจกรรมประกอบด้วยการผ่าตัดทำหมันสุนัข แมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้คำปรึกษารักษาพยาบาลสัตว์เบื้องต้นและการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผลการดำเนินงานฉีดวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้าใน แมว 47 ตัว สุนัข 22 ตัว รวม 69 ตัว ผ่าตัดทำหมันสุนัขเพศผู้ 9 ตัว แมวเพศผู้ 21 ตัว สุนัขเพศเมีย 17 ตัว แมวเพศเมีย 30 ตัว รวมผ่าตัดทำหมัน 77 ตัว มีประชาชนมารับบริการ 63 ราย
   
  in ภาพกิจกรรม Read 125 times Read more...
 • สอบข้อเท็จเจริง กรณีพบนกปากห่างป่วยตายนับ 1,000 ตัว
  สอบข้อเท็จเจริง กรณีพบนกปากห่างป่วยตายนับ 1,000 ตัว
     วันที่ 4 กันยายน 2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ด่านกักกันสัตว์พิจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา และวนอุทยานนครไชยบวร ระดมเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่หมู่2 ตำบลท่าเสา อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร เรื่องสาเหตุการตายของนกปากห่างนับ 1,000 ตัว โดยไม่ทราบสาเหตุ และเพื่อเป็นการเฝ้าระวัง รวมไปถึงการป้องกันโรคทางสัตว์ปีก จึงได้มีการดำเนินการดังนี้
  1.จัดประชุมเพื่อวางแผนดำเนินการ
  2.เก็บตัวอย่างนกปากห่างที่ป่วยตาย ส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง (พิษณุโลก)
  3.ทำลายซากนกปากห่างที่ป่วยตายในบริเวณที่ส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อนของประชาชน
  4.ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อทำลายเชื้อโรคในบริเวณที่พบนกปากห่างป่วยตายและบริเวณโดยรอบ
  5.กำหนดการจัดประชุมครั้งต่อไป เพื่อติดตามผลการดำเนิน ในวันพุธที่ 7 กันยายน 2565
   
  in ภาพกิจกรรม Read 108 times Read more...

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์ความรู้

IMAGE โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
วันอังคาร, 22 มิถุนายน 2564
Read More...
IMAGE 10 ข้อปฏิบัติ เพื่อป้องกันโรค ASF
วันอังคาร, 22 มิถุนายน 2564
Read More...

งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

ไอคอนลิงค์

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

นโยบายการให้บริการเว็บไซต์ของ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร

Website Policy of Department of Phichit Provincial Livestock Development

1. วัตถุประสงค์

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ได้จัดทำขึ้น เพื่อในการใช้บริการเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดดังต่อไปนี้ ผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไข และข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่ กรมปศุสัตว์ ได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้บริการ ทั้งนี้ ในการใช้บริการให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการที่กำหนดไว้นี้ หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ ขอความกรุณาท่านยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ในทันที

2. เงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการเว็บไซต์

2.1 ผู้ใช้บริการอาจได้รับ เข้าถึง สร้าง ส่งหรือแสดงข้อมูล เช่น ไฟล์ข้อมูล ข้อความลายลักษณ์อักษร ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ดนตรี ไฟล์เสียง หรือเสียงอื่นๆ ภาพถ่าย วิดีโอ หรือรูปภาพอื่นๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการหรือโดยผ่านการใช้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เนื้อหา”

2.2 เนื้อหาที่นำเสนอต่อผู้ใช้บริการ อาจได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของเนื้อหานั้น ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไข จำหน่ายจ่ายโอนหรือสร้างผลงานต่อเนื่องโดยอาศัยเนื้อหาดังกล่าวไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของเนื้อหานั้น

2.3 ผู้ใช้บริการอาจพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หรือหยาบคาย อันก่อให้เกิดความไม่พอใจ ภายใต้ความเสี่ยงของตนเอง

2.4 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตรทรงไว้ซึ่งสิทธิในการคัดกรอง ตรวจทาน ทำเครื่องหมาย เปลี่ยนแปลงแก้ไข ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาใดๆ ที่ไม่เหมาะสมออกจากบริการ ซึ่ง กรมปศุสัตว์ อาจจัดเตรียมเครื่องมือในการคัดกรองเนื้อหาอย่างชัดเจน โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง

2.5 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร อาจหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราวหรือถาวร หรือยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายใดเป็นการเฉพาะ หากการให้บริการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการอื่นๆ หรือขัดแย้งต่อกฎหมาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

2.6 การหยุดหรือการยกเลิกบริการตามข้อ 2.5 ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเข้าใช้บริการ และเข้าถึงรายละเอียดบัญชีของผู้ใช้บริการ ไฟล์เอกสารใดๆ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้

2.7 ในกรณีที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร หยุดให้บริการเป็นการถาวร หรือยกเลิกบริการแก่ผู้ใช้บริการ กรมปศุสัตว์ มีสิทธิในการลบข้อมูลบนเว็บไซต์ หรือข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

3. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ

3.1 ผู้ใช้บริการจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น ข้อมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดต่อ ที่ถูกต้อง เป็นจริง และเป็นปัจจุบันเสมอ แก่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร อันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบียนใช้บริการ หรือการใช้บริการที่ต่อเนื่อง

3.2 ผู้ใช้บริการจะใช้บริการเว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดของกรมปศุสัตว์ และไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

3.3 ผู้ใช้บริการจะไม่เข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้บริการหนึ่งบริการใดโดยวิธีอื่น รวมถึงการใช้วิธีการอัตโนมัติ (การใช้สคริปต์) นอกจากช่องทางที่ กรมปศุสัตว์จัดเตรียมไว้ให้เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจาก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร โดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้

3.4 ผู้ใช้บริการจะไม่ทำหรือมีส่วนร่วมในการขัดขวางหรือรบกวนบริการของ กรมปศุสัตว์ รวมทั้งเครื่องแม่ข่ายและเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ

3.5 ผู้ใช้บริการจะไม่ทำสำเนา คัดลอก ทำซ้ำ ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายต่อบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจาก กรมปศุสัตว์ โดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้

3.6 ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการรักษาความลับของรหัสผ่านที่เชื่อมโยงกับบัญชีใดๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงบริการ

3.7 ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคลใดๆ รวมถึง (หน่วยงาน/เว็บไซต์) ในความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดข้อกำหนด

4. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ

4.1 การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นเป็นเพียงการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีอำนาจควบคุม รับรอง ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์นั้นๆ และกรมปศุสัตว์ ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของ กรมปศุสัตว์ หรือต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าวการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร

4.2 กรณีต้องการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมโยงมายังหน้าแรกของเว็บไซต์ของ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ได้ โดยแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือแต่หากต้องการเชื่อมโยงมายังหน้าภายในของเว็บไซต์นี้ จะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร แล้วเท่านั้น และในการให้ความยินยอมดังกล่าวกรมปศุสัตว์ ขอสงวนสิทธิที่จะกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้ ในการที่เว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร หรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์เหล่านั้น

 

5. การปฏิเสธความรับผิด

5.1 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ รวมถึง ความเสียหาย สูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจากการที่ผู้ใช้เข้าใช้เว็บไซต์นี้ หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือต่อความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงักข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่า สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น นอกจากนี้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลจากการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากบนเว็บไซต์ หรือเนื้อหาใดๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทำใด ๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้เว็บไซต์ หรือในความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าความเสียหายทางตรง หรือทางอ้อม รวมถึง ความเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นได้ผู้ใช้บริการยอมรับและตระหนักดีว่า สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดของผู้ใช้บริการทั้งสิ้น

6. กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

6.1 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร หรือผู้ให้อนุญาตแก่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร เป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวใน กรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์ทั้งหมด รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่มีอยู่ในบริการซึ่ง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร หรือผู้ให้อนุญาตแก่ กรมปศุสัตว์ เป็นผู้จัดทำขึ้น ไม่ว่าสิทธิเหล่านั้นจะได้รับการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม

6.2 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่ กรมปศุสัตว์กำหนดให้เป็นความลับ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็น ลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก กรมปศุสัตว์

6.3 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ ตราสัญลักษณ์ ชื่อโดเมนของ กรมปศุสัตว์ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก กรมปศุสัตว์

7. กฎหมายที่ใช้บังคับ

7.1 การตีความ และการบังคับตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย

คำนิยาม

“ผู้ให้บริการ” หมายความถึง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร

“ผู้ใช้บริการ” หมายความถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ใช้บริการใดๆ ของ เว็บไซต์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร

“บริการ” หมายความรวมถึง การใช้ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ และเว็บไซต์ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร