adun

นายอดุลย์  ศรีบุรี

ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร

 

แจ้งเวียนข่าวสาร

 • กิจกรรมวันดื่มนมโลก ประจำปี 2565
  กิจกรรมวันดื่มนมโลก ประจำปี 2565
                          1 มิถุนายน วันดื่มนมโลก🥛องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (The Food and Agriculture Organization)ได้กำหนดให้วันที่ 1 มิถุนายนของทุกปีเป็น “วันดื่มนมโลก” (World Milk Day) เพื่อให้ประเทศต่างๆ และองค์กร ให้ความสำคัญและสนับสนุนการบริโภคนม  นายอดุลย์ ศรีบุรี ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ได้เชิญชวนให้ทุกคนดื่มนม เพื่อสุขภาพแข็งแรง ดังคำขวัญไว้ว่า “สร้างความสุข เสริมภูมิคุ้มกัน ดื่มนมทุกวัน ดื่มได้ทุกวัย บริโภคนมได้หลากหลายเมนู”
  Read 25 times Read more...
 • โครงการมอบคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบล
  โครงการมอบคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบล
         วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายอดุลย์ ศรีบุรี ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร เป็นประธาน ในการมอบหญ้าฟ่อน พืชอาหารสัตว์ ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ณ จุดคลังเสบียงสัตว์ ประจำตำบลกำแพงดิน ศาลาประชาคม หมู่ 9 ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม   จังหวัดพิจิตร  เพื่อใช้เป็นคลังเสบียงประจำตำบล เมื่อยามเกิดภัยพิบัติอุทกภัยในพื้นที่ พร้อมด้วย กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์, กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามง่าม เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการดังกล่าว โดยได้รับการสนับสนุนหญ้าฟ่อน พืชอาหารสัตว์ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร จำนวน 250 ฟ่อน พร้อมให้คำแนะนำ สร้างการรับรู้การเลี้ยงโคเนื้อแก่เกษตรกร ที่มาในครั้งนี้
  Read 25 times Read more...
 • โครงการมอบคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบล
  โครงการมอบคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบล
          วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายอดุลย์ ศรีบุรี ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร มอบให้ น.สพ.ปราโมทย์ ค่ายชัยภูมิ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ เป็นประธาน ในการรับมอบหญ้าฟ่อน พืชอาหารสัตว์ เพื่อใช้เป็นคลังเสบียงประจำตำบล เมื่อยามเกิดภัยพิบัติอุทกภัยในพื้นที่ พร้อมด้วยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์, กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามง่าม เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ณ จุดคลังเสบียงสัตว์ ประจำตำบลหนองโสน ศาลาประชาคม หมู่ 5 ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร โดยได้รับการสนับสนุนหญ้าฟ่อน จากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร จำนวน 250 ฟ่อน พร้อมทั้งมอบยาฆ่าเชื้อ และเวชภัณฑ์ ให้กับกลุ่มเกษตรกร ที่มารับหญ้าฟ่อนในครั้งนี้
  Read 33 times Read more...
 • ประชุมคณะทำงาน เฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก ระดับจังหวัด
  ประชุมคณะทำงาน เฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก ระดับจังหวัด
          วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการประชุมคณะทำงาน เฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก ระดับจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงสถานการณ์โรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีก, สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในคน, มาตรการ และแนวทางในการเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้หวัดนกของกรมปสุสัตว์ และของจังหวัดพิจิตร อีกทั้งสร้างการรับรู้เพื่อดำเนินการในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร
  Read 40 times Read more...
 • จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
  จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
  วันที่ 28 เมษายน 2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" สืบสาน 100 ล้านต้น ณบริเวณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตรจังหวัดพิจิตร
  Read 45 times Read more...
IMAGE โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
วันอังคาร, 22 มิถุนายน 2564
Read More...
IMAGE 10 ข้อปฏิบัติ เพื่อป้องกันโรค ASF
วันอังคาร, 22 มิถุนายน 2564
Read More...

องค์ความรู้

infographic baner

28 6 2564 15 16 20

 

งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

ไอคอนลิงค์

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ