adun

นายอดุลย์  ศรีบุรี

ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร

 
 • โครงการมอบคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบล
  โครงการมอบคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบล
         วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายอดุลย์ ศรีบุรี ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร เป็นประธาน ในการมอบหญ้าฟ่อน พืชอาหารสัตว์ ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ณ จุดคลังเสบียงสัตว์ ประจำตำบลกำแพงดิน ศาลาประชาคม หมู่ 9 ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม   จังหวัดพิจิตร  เพื่อใช้เป็นคลังเสบียงประจำตำบล เมื่อยามเกิดภัยพิบัติอุทกภัยในพื้นที่ พร้อมด้วย กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์, กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามง่าม เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการดังกล่าว โดยได้รับการสนับสนุนหญ้าฟ่อน พืชอาหารสัตว์ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร จำนวน 250 ฟ่อน พร้อมให้คำแนะนำ สร้างการรับรู้การเลี้ยงโคเนื้อแก่เกษตรกร ที่มาในครั้งนี้
  Read 5 times Read more...
 • โครงการมอบคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบล
  โครงการมอบคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบล
          วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายอดุลย์ ศรีบุรี ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร มอบให้ น.สพ.ปราโมทย์ ค่ายชัยภูมิ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ เป็นประธาน ในการรับมอบหญ้าฟ่อน พืชอาหารสัตว์ เพื่อใช้เป็นคลังเสบียงประจำตำบล เมื่อยามเกิดภัยพิบัติอุทกภัยในพื้นที่ พร้อมด้วยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์, กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามง่าม เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ณ จุดคลังเสบียงสัตว์ ประจำตำบลหนองโสน ศาลาประชาคม หมู่ 5 ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร โดยได้รับการสนับสนุนหญ้าฟ่อน จากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร จำนวน 250 ฟ่อน พร้อมทั้งมอบยาฆ่าเชื้อ และเวชภัณฑ์ ให้กับกลุ่มเกษตรกร ที่มารับหญ้าฟ่อนในครั้งนี้
  Read 14 times Read more...
 • ประชุมคณะทำงาน เฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก ระดับจังหวัด
  ประชุมคณะทำงาน เฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก ระดับจังหวัด
          วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการประชุมคณะทำงาน เฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก ระดับจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงสถานการณ์โรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีก, สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในคน, มาตรการ และแนวทางในการเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้หวัดนกของกรมปสุสัตว์ และของจังหวัดพิจิตร อีกทั้งสร้างการรับรู้เพื่อดำเนินการในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร
  Read 16 times Read more...
 • จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
  จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
  วันที่ 28 เมษายน 2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" สืบสาน 100 ล้านต้น ณบริเวณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตรจังหวัดพิจิตร
  Read 24 times Read more...
 • สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ปี 2565
  สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ปี 2565
  วันที่ 28 เมษายน 2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมรดน้ำปศุสัตว์จังหวัด และข้าราชการอาวุโส เพื่อสืบสานประเพณี เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2565 ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร
  Read 23 times Read more...
IMAGE โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
วันอังคาร, 22 มิถุนายน 2564
Read More...
IMAGE 10 ข้อปฏิบัติ เพื่อป้องกันโรค ASF
วันอังคาร, 22 มิถุนายน 2564
Read More...

องค์ความรู้

infographic baner

28 6 2564 15 16 20

 

งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

ไอคอนลิงค์

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ชื่อเรื่อง : คู่มือการเลี้ยงไก่พื้นเมือง
ปีที่จัดพิมพ์ : 2549
พิมพ์ครั้งที่ : 5
ISBN : 974-760-873-1
ชื่อผู้แต่ง : ศิริพันธ์ โมราถบ;สุนีย์ ตรีมณี;บุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต;สวัสดิ์ ธรรมบุตร;อัมพร ธรรมบุตร
หน่วยงานจัดพิมพ์ : กรมปศุสัตว์ สำนักพัฒนาการปศุสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

 

ชื่อเรื่อง : การเลี้ยงโคนม
ปีที่จัดพิมพ์ : 2550
พิมพ์ครั้งที่ : 4
ISBN : 974-682-180-6
ชื่อผู้แต่ง : สินชัย เรืองไพบูลย์;สาธิต อยู่ยืน;สหชัย ชัยชูลี
หน่วยงานจัดพิมพ์ : กรมปศุสัตว์ สำนักพัฒนาการปศุสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

 

ชื่อเรื่อง : คู่มือการเลี้ยงกระบือ
ปีที่จัดพิมพ์ : 2549
ISBN : 978-974-682-271-8
ชื่อผู้แต่ง : อัญชลี ณ เชียงใหม่;สุพรชัย ฟ้ารี;วัชระ ศิริตันติ์
หน่วยงานจัดพิมพ์ : กรมปศุสัตว์ สำนักพัฒนาการปศุสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี