pramote1

นายปราโมทย์  ค่ายชัยภูมิ

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร

 

แจ้งเวียนข่าวสาร

8 11 2564 10 12 02

 

 • การประชุมประจำเดือนตุลาคม 2564
  การประชุมประจำเดือนตุลาคม 2564
           วันที่ 28 ตุลาคม 2564 นายปราโมทย์ ค่ายชัยภูมิ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการจัดประชุมประจำเดือนตุลาคม 2564 มีผู้เข้าร่วมได้แก่ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์พิจิตร, ผู้แทน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร ปศุสัตว์อำเภอ, ข้าราชการเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามแผนงานโครงการ ปีงบประมาณ 2565 และติดตาม ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ในการนี้ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์พิจิตร ได้มอบน้ำยาฆ่าเชื้อ และยาฆ่าแมลง เพื่อใช้สำหรับการควบคุมโรคลัมปีสกิน ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร
   
  Read 48 times Read more...
 • จังหวัดพิจิตร Kick off รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย - โรคคอบวม
  จังหวัดพิจิตร Kick off รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย - โรคคอบวม
            วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายสัตวแพทย์เทวัญ รัตนะ ปศุสัตว์เขต 6 เป็นประธานในพิธีเปิด (Kick off) กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย - โรคคอบวมในโคและกระบือ ณ โชคชาละวันฟาร์ม หมู่ที่ 8 บ้านดงยาง ตำบลบึงบัว อำเภอวชิรบารมี เพื่อให้สัตว์เลี้ยงของเกษตรกรมีภูมิคุ้มกันที่สามารถป้องกันการเกิดโรค โดยมีนายสุวิทย์ชาติ นวมเพ็ชร นายอำเภอวชิรบารมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก หัวหน้ากลุ่มด่านกักกันสัตว์ภาคเหนือตอนล่าง 
  Read 45 times Read more...
 • จังหวัดพิจิตรให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนจากอุทกภัย
  จังหวัดพิจิตรให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนจากอุทกภัย
            วันที่ 7 ตุลาคม 2564 นางสาวปิยะฉัตร ไพชนม์ อำเภอสากเหล็ก นายสัตวแพทย์ปราโมทย์ ค่ายชัยภูมิ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร นายอดุลย์ ศรีบุรี หัวหน้าด่านกักสัตว์จังหวัดพิจิตร นายวรธน ซ่อนกลิ่น ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร นายรักธรรม พงษ์แก้ว ปศุสัตว์อำเภอสากเหล็ก และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอสากเหล็ก 
  Read 43 times Read more...
 • มอบพันธุ์สัตว์และปัจจัยการผลิต โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฏีใหม่
  มอบพันธุ์สัตว์และปัจจัยการผลิต โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฏีใหม่
            
                วันที่ 27 กันยายน 2564 นายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ มอบพันธุ์สัตว์และปัจจัยการผลิต โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฏีใหม่ โดยมีเกษตรกรที่รับมอบปัจจัยทั้งสิ้น 498 ราย 12 อำเภอ
  Read 65 times Read more...
 • มอบหญ้าแห้งพระราชทานและถุงยังชีพช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาอุทกภัย จังหวัดพิจิตร
  มอบหญ้าแห้งพระราชทานและถุงยังชีพช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาอุทกภัย จังหวัดพิจิตร
            
                วันที่ 27 กันยายน 2564  นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน โดยมีนายโชคชัย รักเกื้อ นายอำเภอบางมูลนาก เกษตรจังหวัดพิจิตร ประมงจังหวัดพิจิตร ปศุสัตว์เขต 6 นายเทวัญ รัตนะ ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ด่านกักกันสัตว์พิจิตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร ปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร 
  Read 49 times Read more...
IMAGE โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
วันอังคาร, 22 มิถุนายน 2564
Read More...
IMAGE 10 ข้อปฏิบัติ เพื่อป้องกันโรค ASF
วันอังคาร, 22 มิถุนายน 2564
Read More...

องค์ความรู้

infographic baner

28 6 2564 15 16 20

 

งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

ไอคอนลิงค์

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

Agri-Map เป็นแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก

Agri-Map เป็นแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก โดยบูรณาการข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรจากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำหรับใช้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการการเกษตรไทยอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุม ทุกพื้นที่ มีการปรับข้อมูลให้ทันสมัย และพัฒนาเพิ่มความสะดวกการใช้งาน ให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลโดยง่าย พร้อมกับสามารถติดตามข้อมูลความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง

 

กรอบแนวคิดแผนที่
1. เป็นแผนที่สำหรับบริหารจัดการการเกษตรรายจังหวัด ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและในอนาคต ในมิติของปัจจัยการผลิต อุปสงค์และอุปทาน
2. มี 2 ระดับ คือ ระดับจังหวัด (นโยบายและการขับเคลื่อน) และระดับศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ (ปฏิบัติการ)
 
หลักการและการดำเนินงาน   วิเคราะห์ข้อมูลนำเข้า โดยจัดทำเป็นแผนที่รายจังหวัด ประกอบด้วย
1. ขอบเขตการปกครอง
2. แผนที่แสดงพื้นที่สามมิติ
3. การใช้ที่ดินในปัจจุบัน
4. พื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจสำคัญในจังหวัด 4 ชนิดพืช
5. พื้นที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมกับพืชเศรษฐกิจสำคัญ ที่ปลูกในปัจจุบัน
6. พื้นที่ดินปัญหา
7. พืชทดแทนในพื้นที่ไม่เหมาะสมกับพืชเศรษฐกิจรายชนิดที่ปลูกในปัจจุบัน
8. แหล่งน้ำผิวดิน
9. แหล่งน้ำใต้ดินหรือบ่อบาดาล
10. แผนการพัฒนาแหล่งน้ำระหว่างปี พ.ศ.2560-2569
11. เขตความเหมาะสมสำหรับการเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด
12. เขตความเหมาะสมสำหรับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
13. โรงงานอุตสาหกรรม แหล่งรับซื้อและสหกรณ์การเกษตร
14. ลักษณะการถือครองที่ดินการเกษตรของเกษตรกร

 

ทั้งนี้ ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้ตลอดเวลา เนื่องจากในธรรมชาติจะเกิดการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา โดยในเบื้องต้นตั้งเป้าให้มีการปรับข้อมูลให้ทันสมัย ที่เกิดขึ้นในทุกๆ ปี เพื่อให้เป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ในการบริหารจัดการด้านการเกษตรไทยได้อย่างต่อเนื่องในอนาคตได้