kaikew

นายไกรแก้ว คำดี
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร

แจ้งเวียนข่าวสาร

3 2 2566 11 59 50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"ครอบครัวปศุสัตว์ ยินดีรับใช้ เต็มใจบริการ"

 

 • การประชุมคณะขับเคลื่อนงานด้านนโยบายกรมปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร (DLD-C) ครั้งที่ 1/2566
  การประชุมคณะขับเคลื่อนงานด้านนโยบายกรมปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร (DLD-C) ครั้งที่ 1/2566
         วันที่ 31 มกราคม 2566 นายไกรแก้ว คำดี นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร เป็นประธาน คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านนโยบายกรมปศุสัตว์ จังหวัดพิจิตร พร้อมคณะทำงาน ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและชีวภาพพิษณุโลก, ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร, หัวหน้าด่านกักกันสัตว์พิจิตร, ปศุสัตว์อำเภอ, หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่มฝ่ายบริหาร เข้าร่วมการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อนงานด้านนโยบายกรมปศุสัตว์ และพิจารณาแผนงาน พร้อมทั้งกำหนดเป้าการดำเนินงานที่สอดคล้องกับงานด้านนโยบายของกรมปศุสัตว์ DLD-C จังหวัดพิจิตร ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร
   
  in ภาพกิจกรรม Read 4 times Read more...
 • การประชุมเดือนประจำเดือนมกราคม 2566
  การประชุมเดือนประจำเดือนมกราคม 2566
         วันที่ 31 มกราคม 2566 นายไกรแก้ว คำดี นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร, ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร, ด่านกักกันสัตว์พิจิตร ปศุสัตว์อำเภอ, ข้าราชการและพนักงานราชการ เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนมกราคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามงานโครงการ การดำเนินงานตามแผนงานนโยบายของกรมปศุสัตว์ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร
   
  in ภาพกิจกรรม Read 3 times Read more...
 • ประชุมคณะทำงานดำเนินการก่อสร้างและบริหารจัดการสถานสงเคราะห์สัตว์จังหวัดพิจิตร​ ครั้งที่​ 1/2566
  ประชุมคณะทำงานดำเนินการก่อสร้างและบริหารจัดการสถานสงเคราะห์สัตว์จังหวัดพิจิตร​ ครั้งที่​ 1/2566
         วันที่​ 27​ มกราคม​ 2566​ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร​ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานดำเนินการก่อสร้างและบริหารจัดการสถานสงเคราะห์สัตว์จังหวัดพิจิตร​ ครั้งที่​ 1/2566​ ณ​ ห้องประชุม​องค์การ​บริหาร​ส่วน​จังหวัด​พิจิตร​ โดยมีนายบุญเหลือ​ ​ บารมี​ รองผู้ว่าราชการจังหวัด​พิจิตร​ เป็น​ประธาน​ สรุปผลการประชุม ที่ประชุมมีมติให้ท้องถิ่นจังหวัดจัดหาสถานที่ก่อสร้างแห่งใหม่​ เนื่องจากสถานที่ก่อสร้างเดิมติดเงื่อนไขอยู่ใกล้แหล่งน้ำสาธารณะ​ประกอบกับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง​ไม่เห็นด้วย​ ทั้งนี้​ องค์การบริหาร​ส่วนจังหวัด​พิจิตร​ ยังคงสนับสนุนด้านงบประมาณในการก่อสร้างและบริหารจัดการเช่นเดิม ในส่วนของการประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษ​สุนัข​บ้า​ให้ดำเนินการคู่ขนานไปพร้อมกับการดำเนินการก่อสร้างสถานสงเคราะห์สัตว์​ โดยใช้หลักเกณฑ์​การบริหารจัดการสัตว์ในที่สาธารณะไปพลางก่อน
   
  in ภาพกิจกรรม Read 1 times Read more...
 • จัดกิจกรรม "กรมปศุสัตว์มั่นใจ สินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย รับตรุษจีน" สร้างความเชื่อมมั่นให้แก่ผู้บริโภค
  จัดกิจกรรม "กรมปศุสัตว์มั่นใจ สินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย รับตรุษจีน" สร้างความเชื่อมมั่นให้แก่ผู้บริโภค
         วันที่ 20 มกราคม 2566 นายไกรแก้วคำดีนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองพิจิตร จัดกิจกรรม "กรมปศุสัตว์มั่นใจ สินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย รับตรุษจีน" สร้างความเชื่อมมั่นให้แก่ผู้บริโภค ณ ตลาดสดเทศบาล 2 อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร จำนวน 3 แห่ง
   
  in ภาพกิจกรรม Read 2 times Read more...
 • ฉีดวัคซีนให้แก่สุนัขและแมวในพื้นที่บริเวณ ถนนนอกทางรถไฟฝั่งเหนือ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร
  ฉีดวัคซีนให้แก่สุนัขและแมวในพื้นที่บริเวณ ถนนนอกทางรถไฟฝั่งเหนือ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร
         วันที่ 5 มกราคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองพิจิตร ร่วมกับ อำเภอเมืองพิจิตร เทศบาลเมืองพิจิตร อาสาสมัครสาธารณสุข ดำเนินการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน สุนัข 11 ตัว แมว 19 ตัว รวม 30 ตัว , ให้ความรู้เรื่องการดูแล สุนัขและแมว อย่างถูกวิธี, ให้เอกสาร สื่อประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่อง โรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่บริเวณ ถนนนอกทางรถไฟฝั่งเหนือ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร
   
  in ภาพกิจกรรม Read 26 times Read more...

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์ความรู้

IMAGE โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
วันอังคาร, 22 มิถุนายน 2564
Read More...
IMAGE 10 ข้อปฏิบัติ เพื่อป้องกันโรค ASF
วันอังคาร, 22 มิถุนายน 2564
Read More...

งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

ไอคอนลิงค์

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

Agri-Map เป็นแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก

Agri-Map เป็นแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก โดยบูรณาการข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรจากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำหรับใช้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการการเกษตรไทยอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุม ทุกพื้นที่ มีการปรับข้อมูลให้ทันสมัย และพัฒนาเพิ่มความสะดวกการใช้งาน ให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลโดยง่าย พร้อมกับสามารถติดตามข้อมูลความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง

 

กรอบแนวคิดแผนที่
1. เป็นแผนที่สำหรับบริหารจัดการการเกษตรรายจังหวัด ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและในอนาคต ในมิติของปัจจัยการผลิต อุปสงค์และอุปทาน
2. มี 2 ระดับ คือ ระดับจังหวัด (นโยบายและการขับเคลื่อน) และระดับศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ (ปฏิบัติการ)
 
หลักการและการดำเนินงาน   วิเคราะห์ข้อมูลนำเข้า โดยจัดทำเป็นแผนที่รายจังหวัด ประกอบด้วย
1. ขอบเขตการปกครอง
2. แผนที่แสดงพื้นที่สามมิติ
3. การใช้ที่ดินในปัจจุบัน
4. พื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจสำคัญในจังหวัด 4 ชนิดพืช
5. พื้นที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมกับพืชเศรษฐกิจสำคัญ ที่ปลูกในปัจจุบัน
6. พื้นที่ดินปัญหา
7. พืชทดแทนในพื้นที่ไม่เหมาะสมกับพืชเศรษฐกิจรายชนิดที่ปลูกในปัจจุบัน
8. แหล่งน้ำผิวดิน
9. แหล่งน้ำใต้ดินหรือบ่อบาดาล
10. แผนการพัฒนาแหล่งน้ำระหว่างปี พ.ศ.2560-2569
11. เขตความเหมาะสมสำหรับการเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด
12. เขตความเหมาะสมสำหรับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
13. โรงงานอุตสาหกรรม แหล่งรับซื้อและสหกรณ์การเกษตร
14. ลักษณะการถือครองที่ดินการเกษตรของเกษตรกร

 

ทั้งนี้ ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้ตลอดเวลา เนื่องจากในธรรมชาติจะเกิดการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา โดยในเบื้องต้นตั้งเป้าให้มีการปรับข้อมูลให้ทันสมัย ที่เกิดขึ้นในทุกๆ ปี เพื่อให้เป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ในการบริหารจัดการด้านการเกษตรไทยได้อย่างต่อเนื่องในอนาคตได้